דורטומה - ספרים מומלצים, עכשיו במבצע! - מדיניות פרטיות

 
לגרום לדברים לקרות דיויד אלן
הקוסם מארץ עוץ ל פרנק באום שמעוני
 

הסוד רונדה בירן
 

איך לא למות דר מייקל גרגר
 
הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים הקליקו לפרטים  
       
         
דף הבית >> מדיניות פרטיות
 
 
מטרת מדיניות זו להסביר כיצד שומר המפעיל (Dor|tome e-Publishing House) על פרטיות המשתמשים באתר, וכיצד הוא עושה שימוש במידע, הנמסר לו ע"י המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר. למונחים המוגדרים תהא המשמעות שניתנה להם בהסכם תנאי השימוש אלא אם צוין במפורש אחרת.
 
1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר המפעיל מקבל ממך בעת ההזמנה או בעת הרשמתך לאתר, נועדו, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים (דיגיטליים ואחרים) לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה על ידך בעת ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, המפעיל איננו מעביר ו/או מוכר ו/או מחליף מידע הקשור אליך לכל ו/או עם צד שלישי, לרבות כתובת הדוא"ל אשר עימה נרשמת ו/או ביצעת רכישה באתר לשם משלוח דברי פרסומת ו/או מידע כלשהו אליך ע"י כל צד שלישי כאמור.

2. המידע האישי, ו/או מידע על רכישות אשר בוצעו באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א -  1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או בכפוף להוראות כל דין.

3. המפעיל עושה שימוש בשירותי צד שלישי בכדי להגן על שלמות ואבטחת המידע הנאסף מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת.

4.  יצויין, כי המפעיל איננו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המזמינים באתר וההזמנה נעשית בדף מאובטח המצוי בשרת חיצוני (redirect) של חברת טרנזילה.

5. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים בו, מצריכים הרשמה. במסגרת הרשמה זו, תידרש למסור פרטים אישיים,  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן: "ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת, כי הפרטים אישיים אשר נמסרים למפעיל במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך, הינם שלך והינם נכונים.

6. המפעיל יהא רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק איסור ספאם"). המפעיל רשאי להשתמש במידע שתמסור באתר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק איסור ספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

7. המפעיל עשוי להשתמש בטכנולוגיה הכוללת  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. המפעיל  איננו יכול לאבטח את האתר ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המפעיל ו/או כל מי מטעמו עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לשם דוגמא בלבד, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים באורך של 6-8 תווים או יותר, ככל הניתן, בעת יצירת סיסמאות, הקפד להחליף את סיסמאותיך לעיתים קרובות, אל תשמש באותה הסיסמא באתרים שונים, שמור על דפדפן מאובטח לגלישה ברשת האינטרנט וכו'.

8. המפעיל איננו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. שים לב, המפעיל יתייחס לכל תוכן או מידע שתמסור לו ו/או תפרסם באמצעות האתר או בחלק ממנו כאל מידע שאינו סודי ואינו קנייני. שים לב, במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעיל רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעיל ו/או תפרסם באתר אלא אם ייחתם בינך לבין המפעיל הסכם בכתב המקנה לך זכויות אחרות, לדוגמא, במידה והמפעיל יוציא לאור בפר פרי עטך.

9. המפעיל יימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  הנוגע אליך לצדדים שלישיים, במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר ככל הנדרש, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאי המפעיל למסור את פרטיך לצד הטוען, כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

10. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. המפעיל עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  המפעיל איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינו על אחריותך הבלעדית.

11. ע"פ הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לעיין במידע הנוגע לך שנאסף ומוחזק על ידי המפעיל. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעיל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המפעיל ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז הינך זכאי ע"פ חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של המפעיל. המפעיל ימחק במקרה זה מידע המשמש למשלוח הצעות מסחריות כאמור לעיל. יחד עם זאת, מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר המפעיל, יוסיף להישמר ע"פ כל דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך אלא במידה ותיתן בשנית הסכמתך לקבלת פניות הכוללות הצעה מסחרית ו/או דברי פרסומת.

12. המפעיל רשאי לשנות מעת לעת, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, את הוראות מדיניות הפרטיות.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[
אודות] [מדיניות פרטיות] [תנאי שימוש] [עזרה]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 [Top]  [Add to Favorites]  [Site Map]  


שירות לקוחות 03-7920100 דואל: info@dortome.com
מרכז לוגיסטי: אזה"ת כפר קאסם אצל ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 12964 הרצליה 4673327

 
לייבסיטי - בניית אתרים